Paws of Joy gebruikt cookies. Bij gebruik van deze site gaat u akkoord met cookies.

Gunt u uw hond meer dan het rondje naar deze vuilnisbak?
veld1
Gunt u uw hond dit?

Maak dan een afspraak met Paws of Joy hondenuitlaatservice!

* Wij rijden in heel Oosterhout.
* Uw hond(en) worden opgehaald en thuisgebracht.
* Een wandeling van gemiddeld een uur.
* Wij werken met een strippenkaart.
* Wandelen in een roedel is goed voor de socialisatie.
* In overleg is er veel mogelijk.

Hondenuitlaatservice, Individuele wandelingen, Oppas service, Dag- Opvang Opvang, Dierentaxi, Uitlaatservice, Uitlaten, Hondenuitlater, Boswandeling

Algemene voorwaarden Hondenuitlaatservice Paws of Joy

Artikel 1- Definities

In deze algemene voorwaarden verstaan we onder:

Opdrachtnemer: persoon van het dienstverlenende bedrijf hondenuitlaatservice Paws of Joy die de hond(en) van opdrachtgever uit laat.

Opdrachtgever: persoon (hondenbezitter) die het opdrachtformulier heeft ondertekend.

Opdrachtformulier: overeenkomst tussen opdrachtnemer en opdrachtgever, waarbij opdrachtnemer zich verplicht de hond op de afgesproken dagen uit te laten tegen een door opdrachtgever te betalen prijs.

Artikel 2- Algemeen

2.1     Op de opdracht zijn de navolgende algemene voorwaarden van toepassing, tenzij daarvan

          uitdrukkelijk is afgeweken. Afwijking van de algemene voorwaarden in enigerlei vorm is echter

          alleen mogelijk indien dit schriftelijk is vastgelegd en ondertekend is door zowel opdrachtgever                            

          als opdrachtnemer.

2.2     Opdrachtnemer behoudt zich te allen tijde het recht voor de algemene voorwaarden en de

          prijsopgaven te wijzigen. Wijzigingen in algemene voorwaarden en de prijsopgaven zullen door

          opdrachtnemer tijdig aan opdrachtnemer kenbaar worden gemaakt, waarna opdrachtgever 30

          dagen de tijd heeft om de overeenkomst kosteloos te ontbinden. Opdrachtgever kan bij

          wijziging van de algemene voorwaarden en prijsopgaven geen aanspraak meer maken op

          informatie verstrekt in eerdere uitgaven van deze documenten.

2.3     De hond waarvoor opdrachtgever de overeenkomst met opdrachtnemer heeft gesloten dient

          de basiscommando’s te kennen en sociaal in omgang te zijn bij soortgenoten en mensen.

Artikel 3- Gezondheid

3.1     De hond waarvoor de overeenkomst is afgesloten dient ingeënt te zijn met de cocktail-inenting

          en tegen kennelhoest te zijn gevaccineerd. Tevens dient de hond preventief behandeld te zijn

          tegen vlooien en wormen.

3.2     Opdrachtgever verplicht opdrachtnemer zo spoedig mogelijk op de hoogte te stellen van

          loopsheid en eventuele ziektes van de hond, waarvoor de overeenkomst is afgesloten.

3.3     Opdrachtgever machtigt hierdoor opdrachtnemer om in geval van calamiteiten op kosten van

          opdrachtgever een dierenarts te consulteren en maatregelen te nemen, die haar in de gegeven

          situatie voorkomen.

3.4     Indien de hond tijdens de uitvoering van de overeenkomst onverhoopt komt te overlijden, zal

          de opdrachtnemer onverwijld de opdrachtgever hiervan op de hoogte brengen.

Artikel 4- Rechten en plichten opdrachtgever

4.1     Opdrachtgever is verplicht het opdrachtformulier volledig en geheel waarheidsgetrouw in te

          vullen.

4.2     Opdrachtgever is aansprakelijk jegens opdrachtnemer voor schade die ondervonden wordt ten

          aanzien van het niet (ver)melden van informatie, dan wel het geven van onjuiste informatie

          met betrekking tot de hond waarvoor de overeenkomst is afgesloten.

4.3     Opdrachtgever verplicht zich ervoor te zorgen dat opdrachtnemer toegang heeft tot de plaats

          waar de hond, waarvoor de overeenkomst is afgesloten, zich bevindt.

4.4     Opdrachtgever dient ervoor zorg te dragen dat de hond aanwezig is op de afgesproken

          dag(en) tussen 10.00 uur en 15.00 uur. Indien de hond niet aanwezig is bij afgesproken

          bezoek van de opdrachtnemer, worden de kosten van de geplande wandeling onverminderd in

          rekening gebracht.

4.5     Opdrachtgever dient WA verzekerd te zijn.

4.6     Bij verhindering dient opdrachtgever minimaal 24 uur van te voren het uitlaten af te zeggen. Te

          late afmeldingen worden volgens normaal tarief berekend en bij de eerstvolgende gelegenheid

          op de kaart bijgeschreven.

Artikel 5- Rechten en plichten opdrachtnemer

5 1     De opdrachtnemer verplicht zich om de hond, waarvoor de overeenkomst is afgesloten,

          gedurende 50 tot 60 minuten uit te laten.

5.2     Uitvoering van de opdracht door opdrachtnemer kan niet geschieden indien een teef loops is.

          De hond wordt in deze situatie te allen tijde geweigerd door opdrachtnemer.

5.3     Opdrachtnemer verplicht zich, haar best mogelijke kunnen, zorg te dragen voor het welzijn van

          de hond.

5.4     Opdrachtnemer behoudt zich te allen tijde het recht voor de opdracht stop te zetten, wanneer

          zij van mening is dat het onverantwoord is de hond uit te laten.

5.5     Opdrachtnemer behoudt zich het recht voor zonder opgaaf van reden honden te weigeren.

5.6     Opdrachtnemer behoudt zich het recht voor de dienst stop te zetten tijdens vakantie of

          snipperdagen. Deze dagen worden ruim van tevoren bekend gemaakt, tenzij er bijzondere

          omstandigheden ontstaan die dit niet mogelijk maken.

5.7     Opdrachtnemer is gerechtigd wanneer de taken niet tot slecht uit te voeren zijn door hevige

          weersomstandigheden, de wandelingen te staken, dan wel aan te passen, zonder dit

          (voorafgaand) aan te kondigen.

Artikel 6- Schade en verzekeringen

6.1     Opdrachtnemer aanvaardt slechts aansprakelijkheid voor schade voor zover deze het

          verzekerde bedrag niet overtreft.

6.2     Opdrachtgever is aansprakelijk voor aantoonbare schade geleden door opdrachtnemer of

          derden, veroorzaakt door de hond waarop de overeenkomst van toepassing is. Eventuele          

          kosten van medische zorg en schade aan derden worden op opdrachtgever verhaald. Indien

          niet duidelijk is welke hond de veroorzaker van de schade is, worden de kosten tussen de

          opdrachtgevers van de betreffende honden gedeeld.

Artikel 7- Betalingen en duur overeenkomst

7.1     Alle prijzen weergegeven op de prijsopgave zijn inclusief BTW.

7.2     Betaling van een strippenkaart geschiedt voorafgaand aan de geleverde diensten. Tenzij

          anders is overeengekomen, geschiedt betaling binnen veertien (14) dagen na factuurdatum.

          Bij niet-tijdige betaling van de factuur zal voor iedere 7 dagen dat er geen betaling is

          ontvangen een strip van de strippenkaart worden afgetekend, als zijnde vergoeding van de  

          administratiekosten.

7.3     Opdrachtnemer is verplicht een prijsopgave te overhandigen indien gewenst door

          opdrachtgever.

7.4     De tijdsduur van de eerste overeenkomst (4 keer) vormt een proefperiode om te kijken of

          alles naar wens verloopt. Bij goed verloop wordt de overeenkomst steeds stilzwijgend met 10

          strippen verlengd.

7.5     Opdrachtgever dient bij beëindiging van de overeenkomst een opzegtermijn van vier weken in

          acht te nemen. Voor de niet-gebruikte strippen zal geen restitutie plaatsvinden.

7.6     Wanneer opdrachtgever langer dan vier weken achtereen geen gebruik maakt van de door

          opdrachtnemer geleverde dienst, dan vervalt het recht op de gereserveerde plaats op de

          afgesproken uitlaatdagen en is opdrachtnemer gerechtigd deze plaats op te vullen. Voor de

          niet-gebruikte strippen vindt geen restitutie plaats. Enkel op medische grond van de

          gezondheid van de hond kan hiervan worden afgeweken, opdrachtgever dient in dat geval een verklaring van een

          dierenarts te overleggen.

7.7     Voor de 10 strippenkaart geldt de geldigheidsduur van 4 weken gerekend vanaf de laatste

          afgetekende datum op de kaart. Wanneer geen (tijdige) opzegging is ontvangen, ontvangt u

          voor het verstrijken van de geldigheidsduur een nieuwe kaart en factuur. de niet-verbruikte

          strippen op de oude kaart vervallen.

artikel 8 aansprakelijkheid

8.1     Opdrachtgever verplicht zich ernaar te streven de opdrachtnemer in geval van een

          onvoorziene omstandigheid hiervan zo spoedig mogelijk in kennis te stellen.

8.2     Indien opdrachtnemer aansprakelijk kan worden gehouden voor enige schade die de klant lijdt    

          als gevolg van het niet nakomen van door de opdrachtnemer verplichtingen van de opdracht,

          blijft de schadevergoeding te allen tijde beperkt tot het overeengekomen totaalbedrag van de

          overeenkomst.

Artikel 9 geschillen en toepasselijk recht

9.1     Alle geschillen die voortvloeien uit, dan wel verband houden met de rechtsverhoudingen

          tussen de opdrachtnemer en de opdrachtgever waar deze algemene voorwaarden op van

          toepassing zijn, zullen uitsluitend worden voorgelegd aan de bevoegde rechter in het

          arrondissement waar de opdrachtnemer gevestigd is, tenzij bepalingen van dwingend recht

          anders voorschrijven. De opdrachtnemer heeft het recht van deze bevoegdheidsregel af te

          wijken en de wettelijke bevoegdheidsregels te hanteren.

9.2     Op de opdrachtovereenkomst en deze algemene voorwaarden is het Nederlands recht van

          toepassing.

9.3     Nietigheid of vernietiging van een deel van deze algemene voorwaarden heeft niet de

          nietigheid of vernietiging van alle bepalingen van deze algemene voorwaarden tot gevolg.